A A A K K K
для людей із порушенням зору
Білопільська міська рада
Сумська область, м. Білопілля

Навчання дітей з ООП: адаптація та модифікація навчальних програм

Дата: 19.04.2021 09:18
Кількість переглядів: 286

“Нова українська школа” вже писала, що для дітей з особливими освітніми потребами важливо забезпечити комфортне, насамперед психологічно, середо-вище для навчання. Цьому сприяють адаптації та модифікації навчального простору, матеріалів та індивідуалізація підходів на основі визначення потреб конкретної дитини.

Виконавча директорка Української асоціації поведінкових аналітиків, вчителька-логопединя й асистентка вчителя столичної школи №58 Ольга Малі-кова продовжила розповідь про методики адаптації та модифікації в другій частині семінару “Підтримка учнів з ООП в інклюзивному навчанні: адаптації та модифікації” від ГО “Смарт освіта”.

Цього разу спікерка докладно зупинилася на:
•    адаптації та модифікації навчальних програм;
•    поурочному плануванні матеріалу та викладанні для дітей з ООП;
•    адаптації та модифікації навчальних матеріалів;
•    ролі та функції вчителя, асистента вчителя та корекційних фахівців у навчанні дитини з ООП.

ЩО ТАКЕ МОДИФІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Адаптація – це стратегії, що допомагають дитині з ООП засвоювати ті самі обсяги знань, що і її однокласники в інклюзивному класі. Тоді як модифікація – це зміна (зазвичай, спрощення) змісту предмету, програми викладання та, у результаті, рівня знань та навичок, які має опанувати дитина впродовж нав-чання.

Якщо у випадку адаптації зміст навчання відповідає рівню знань та нави-чок, що отримує весь клас, то модифікація – це змога дитині з ООП брати участь у навчальній діяльності, хоча рівень засвоюваних знань може не відпо-відати віковим особливостям учнів класу, у якому вона навчається.

ФУНКЦІЇ ПЕДАГОГІВ І АСИСТЕНТІВ

Для навчання учнів з особливими освітніми потребами працюють одразу кілька фахівців, і координація їхньої роботи важлива для успіху. Зазвичай із дитиною, окрім учителя, працюють асистент учителя, психолог, корекційні педагоги.
      Найбільше навантаження лягає на плечі асистента вчителя, адже це людина, яка найбільше відслідковує реакції та специфіку поведінки учня з ООП, спосте-рігає, розуміє його потреби та методи їхнього задоволення. З іншого боку, цей фахівець має бути обізнаний із навчальними планами класу з кожного предмету.

Функції асистента вчителя:
•    знати особливості кожного учня з ООП у класі;
•    пам’ятати всі потрібні адаптації для кожної з таких дітей;
•    бути обізнаним у змісті навчальної програми з кожного предмету, що ви-кладається в класі, а також усіх розділів освітньої програми загалом;
•    відслідковувати календарно-тематичне планування предметів;
•    знати й дотримуватися всіх модифікацій навчальних програм для учнів з ООП, якими опікується в класі.
•    заздалегідь вивчати зміст кожного уроку, на якому є дитина з ООП;
•    розробляти та виготовляти додаткові матеріали, адаптовані чи модифіко-вані під потреби дитини.
•    комунікувати з учителем, корекційними педагогами та батьками, а також допомагати дитині із соціальною комунікацією в класі;
•    над розробленням модифікованих програм (так само, як і над форматом адаптацій) асистенти працюють не самостійно, а разом з учителем.

Як часто треба обговорювати навчання дитини з ООП

Обговорювати питання навчальної практики таких дітей треба щонайменше раз на тиждень. Тоді як аналізувати їхні досягнення в навчанні та соціалізації, потрібно щоденно, до чи після уроків. Ця структурна робота дає змогу плану-вати уроки та готувати адаптовані чи модифіковані навчальні матеріали зазда-легідь, за кілька тижнів до уроку з певної теми.

Роль психологів та корекційних фахівців

Їхня роль – у відслідковуванні емоційних та психологічних реакцій на нав-чальні заходи та надання рекомендацій щодо підтримки учнів з ООП у школі. Вчителі та асистенти можуть дотримуватися або не дотримуватися цих рекоме-ндацій, але тільки комплексна робота з дитиною з ООП забезпечить максима-льний ефект у засвоєнні знань та навичок.

АДАПТАЦІЇ У НАВЧАННІ

Адаптація спрямована на:
•    пошук і розроблення способів подання інформації та вивчення предмету дитиною з ООП з урахуванням особливостей її сприйняття;
•    використання додаткових засобів і матеріалів (карток, інструкцій, правил тощо);
•    розроблення та формування способів перевірки засвоєння знань та навичок.

Для кращого засвоєння матеріалу можна використовувати:
•    поділ завдань на кілька, простіших за змістом або покрокових;
•    зменшення тривалості виконання завдання або їхньої кількості за умови збереження рівня складності:
•    частіші повторення, спрощені інструкції до виконання;
•    залучення нетипових методик – комп’ютерних програм, візуалізаційних карток, предметів, аудіо- та відеороликів тощо;
•    оформлення навчальних матеріалів з огляду на фізіологічні потреби учня – великий шрифт, виділення кольором, підкреслення.

МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА АДАПТО-ВАНИМИ ПРОГРАМАМИ

Оцінювання рівня отримуваних знань та навичок за адаптованими програ-мами також потребує індивідуального підходу.

Рекомендації:
•    Письмові завдання можна складати окремо від завдань решти класу на основі індивідуального тестування за темами. Дитині може бути наданий додатковий час на виконання завдань або їхня скорочена кількість зі збереженням складності.
•    Учню з ООП може знадобитися допомога асистента або вчителя. Проте варто пам’ятати, що вони не мають розв’язувати завдання замість дитини, а лише надати допомогу в розумінні завдання та алгоритмах дій.
•    Можна запропонувати дитині виконати завдання нестандартно – у вигляді презентації, картинок, ілюстрацій – та показати результат особисто вчите-лю чи в невеликій групі однокласників, а не перед усім класом.

МОДИФІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
Основні завдання модифікації – спрощення, виключення чи ущільнення змісту навчальної програми з урахуванням особливостей учня з ООП. Також вона спрямована на забезпечення активності дитини в навчальній соціалізації (активній участі в навчанні класу) та організацію індивідуальних умов навчан-ня за допомогою додаткових методів і засобів.

Особливість методики в тому, що вона не аналогічна вимогам та змісту навчання спеціальних шкіл. Ідея модифікованої інклюзії в тому, що дитина вчиться за тим же тематично-календарним планом, що і весь клас загальноосві-тньої школи. Теми уроків для учня з ООП та решти учнів збігаються, але різняться матеріали, підходи та глибина вивчення. Програми ж спеціальних шкіл можна (і варто!) використовувати як методичний матеріал визначення змісту навчання та класифікацій оцінювання.

Заняття дитини з ООП у класі має бути пропрацьоване педагогами заздале-гідь, щоб провести ними  учня покроково, не відволікаючи решту класу від теми уроку. 

Отже, основні принципи модифікації:
•    спрощення (зменшення складності цілей і / або змісту);
•    виключення (скорочення кількості дисциплін, що вивчаються, або зменшен-ня вимог до кінцевих цілей вивчення предмету та виключення певного зміс-ту);
•    поєднання або ущільнення (інтеграція деяких предметів в один курс або інтеграція кінцевих цілей, змісту).
Для модифікації навчальних планів та змісту уроків використовують:
•    скорочення обсягу матеріалу, що вивчається на уроці;
•    зменшення кількості тем з однієї чи кількох дисциплін;
•    заміна завдання на інше за збереження напряму вивчення дисципліни (на-приклад, набрати текст на комп’ютері замість писати його ручкою);
•    зниження складності завдання (складання замість множення);
•    використання додаткових матеріалів – карток, алгоритмів дії, правил – у вигляді малюнків чи позначок;
•    повторення інструкцій та алгоритмів дії.

Відповідно, і система оцінювання учнів з ООП, які навчаються за модифікова-ними програмами, розробляється окремо з урахуванням індивідуальних мож-ливостей. Завдання до перевірки мають передбачати прості дії замість складних (намалювати замість написати, обчислити за допомогою калькулятора тощо).

 ПОУРОЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

Поурочне планування роботи для особливої дитини – це, переважно, за-вдання асистента вчителя. Він має отримати від педагога тему і план наступно-го уроку для всього класу, продивитися навчальний матеріал, що буде викори-стовуватися, проаналізувати інформацію і зробити низку висновків:
•    чи потрібна його підопічному психолого-емоційна адаптація на цьому уроці;
•    чи достатній рівень попередньої підготовки для розуміння матеріалу;
•    чи потрібні додаткові (і які саме) матеріали – адаптовані або модифіковані;
•    які саме завдання учень зможе виконати, повністю чи частково, яка допо-мога йому потрібна;
•    чи передбачено залучення дитини до усних відповідей, роботи біля дошки чи в групах;
•    які саме інформацію та навички дитина має отримати наприкінці уроку (визначається разом з учителем).

Тобто кожне заняття дитини з ООП у класі має бути пропрацьоване педаго-гами заздалегідь, щоби провести ним учня покроково, не відволікаючи решту класу від теми уроку.

 АДАПТАЦІЯ ТА МОДИФІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Коли ми говоримо про навчальні матеріали для дітей з ООП, то в обох випадках є багато спільного. Насамперед, це спрощення: чіткі інструкції та алгоритми виконання, виключення неважливих компонентів, зменшення інфор-мативного навантаження.

Важливе значення має використання додаткових навчальних матеріалів:
•    тематичних карток, комп’ютерних програм, кольорів тощо (ми писали про це в першій частині матеріалу);
•    переформулювання правил та інструкцій більш доступними для розуміння й менш “науковими” словами;
•    додаткові схеми чи креслення – примітивні, але зрозумілі. Це можуть бути й логопедичні картки, і кубики Зайцева, і календарі, і спеціальні лінійки чи таблички.

Індивідуалізація – також обов’язкова вимога до адаптованих та модифікова-них матеріалів. Стосується це як навчальних, так і матеріалів для перевірки засвоєних знань. Усі ці матеріали обов’язково мають відповідати тематиці занять усього класу.

Анна Степанова-Камиш, “Нова українська школа”
     
Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”. Позиція Міжнародного фонду “Відродження” може не збігатися з думкою автора.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь